SLUŽBY

Projekce

Projekce [sluzby_01_150.jpg]
 • zpracování studií vodohospodářských staveb
 • zpracování projektů vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod a vodních nádrží pro územní řízení, stavební řízení a prováděcí dokumentaci
 • vypracování provozních řádů vodovodů, kanalizací a ČOV, manipulačních řádů vodních děl
 • projekty vodovodních a kanalizačních přípojek

Inženýrská činnost

Projekce [sluzby_02_150.jpg]
 • vyřízení žádostí o stavební povolení, územní rozhodnutí, kolaudační souhlasy
 • dozorování prováděných staveb
 • příprava nových staveb
 • provádění výběrových řízení na dodavatele

Stavební činnost

Projekce [sluzby_03_150.jpg]
 • provádění staveb nových vodovodních a kanalizačních řadů, vodojemů, úpraven vody, čistíren odpadních vod, vodárenských studní a pramenních zářezů, vodovodních a kanalizačních přípojek včetně domovních ČOV
 • provádění oprav a rekonstrukcí na všech výše uvedených vodohospodářských objektech a zařízeních

Provozní činnost

Projekce [sluzby_04_150.jpg]
 • provozování vodovodů, kanalizací a ČOV dle schválených provozních řádů
 • vedení požadované evidence
 • provádění nařízených kontrolních rozborů pitných a odpadních vod
 • zajišťování dezinfekce pitné vody při zjištění hygienických závad
 • zpracování majetkové a provozní evidence pro MZe
 • vypracování dokladů k poplatkům za odběr podzemních vod pro ČIŽP
 • zajišťování výměny a cejchování vodoměrů
 • zpracování vyjádření investorům k novým stavbám
 • návrhy řešení oprav a rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních potrubí a objektů
 • kalkulace cen vodného a stočného
 • zpracování statistických údajů
 • jednání s orgány ŽP, ČIŽP, KHS, Povodí